Hem / Integritetspolicy

Integritetspolicy
Copenhagen Trackers samlar in dina uppgifter från användningen av Copenhagen Trackers spårningsenheter, Copenhagen Trackers webbplats, Copenhagen Trackers App och API, vilket hjälper till att optimera ditt företag och din vardag. Vi har full förståelse för att du värdesätter din integritet. Vi anser att integritet är en mänsklig rättighet och att du ska ha möjlighet att bestämma hur dina uppgifter ska användas och av vem. Detta är bakgrunden till vår integritetspolicy:

Vi kommer alltid att hålla dig informerad om dina uppgifter.
Vi ser till att du vet vilka uppgifter från eller om dig vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem och vem som har möjlighet att använda dem. Vi ger dig rätt att ha full kontroll över dina uppgifter. Vi anser att uppgifter från eller om dig är dina egna. Vi använder endast uppgifter för de ändamål som du har gett oss tillstånd till eller som vi har samlat in från dig. Copenhagen Trackers är personuppgiftsbiträde och du är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen i Danmark och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i EU. Copenhagen Trackers får endast agera enligt dina instruktioner. Copenhagen Trackers ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig användning, förlust eller ändring och mot obehörigt röjande, missbruk eller annan behandling i strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen i Danmark och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i EU. På din begäran ska Copenhagen Trackers inom rimlig tid förse dig med tillräcklig information för att du ska kunna säkerställa att vi uppfyller kraven på lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi skyddar dina uppgifter.
Dina uppgifter är alltid dina. Vi tänker så här för att skydda dina uppgifter så bra som vi rimligen kan, för att förhindra att de hamnar i fel händer. Detta gör vi genom att kryptera, anonymisera eller pseudonymisera dina uppgifter. På detta sätt håller vi dina uppgifter säkra. Vi berättar vilka uppgifter från eller om dig som vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem, vem som kan använda dem och var de lagras. Vi kommer endast att använda dina uppgifter för de ändamål som vi har angett för dig. Vi sparar så lite av dina uppgifter som möjligt och endast så länge som vi behöver dem. När vi inte längre behöver dina uppgifter förstör vi dem eller anonymiserar dem på ett oåterkalleligt sätt så att de inte längre är kopplade till dig. Om vi ber om ditt tillstånd för att använda dina uppgifter för särskilda ändamål ger vi dig också alltid möjlighet att återkalla ditt tillstånd igen. Vi skyddar dina uppgifter från obehörig åtkomst och oavsiktlig förlust så gott vi rimligen kan. Om vi tillåter andra att använda dina uppgifter för vår räkning ser vi till att de agerar i enlighet med vår integritetspolicy. Om vi delar dina uppgifter med andra kommer vi först att be om ditt tillstånd, såvida det inte finns en rättslig skyldighet som förbjuder oss att be om det. Vi är öppna för alla frågor du kan ha om användningen av dina uppgifter, som vi gärna besvarar.

Eftersom vi är baserade i Danmark i Europa gäller alltid den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar anses vara de mest omfattande i världen. De ger en hög säkerhetsnivå genom att de endast tillåter oss att använda dina uppgifter när alla villkor i dessa lagar är uppfyllda. Vår företagspolicy om integritet och behandling av personuppgifter återspeglar dessa lagar och vi tillämpar denna integritetspolicy globalt.
 

Definitioner
Personuppgifter: information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (registrerad användare), en identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans/hennes fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling av personuppgifter: en eller flera åtgärder som utförs på personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, anpassning eller kombination, blockering, radering eller förstöring.

Copenhagen Trackers behandlar personuppgifter på ett rättvist och lagligt sätt.
Copenhagen Trackers samlar in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och kommer inte att använda personuppgifterna på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Copenhagen Trackers se till att personuppgifterna är adekvata, relevanta och inte innehåller onödig information i förhållande till de syften för vilka de samlas in och/eller används.

Copenhagen Trackers kommer endast att behålla personuppgifter som gör det möjligt att identifiera användare tills de inte längre tjänar det nödvändiga syfte för vilket personuppgifterna samlades in. April 2018

Copenhagen Trackers endast behandlar personuppgifter om:

(a) användaren har gett sitt otvetydiga samtycke, eller

(b) behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket användaren är part eller för att vidta åtgärder på användarens begäran innan ett avtal ingås, eller

(c) behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Copenhagen Trackers omfattas av; eller

(d) behandlingen är nödvändig för Copenhagen Trackers:s legitima intressen, såvida inte sådana intressen åsidosätts av användarens grundläggande rättigheter och friheter och i synnerhet hans eller hennes rätt till integritet. Copenhagen Trackers kommer inte att använda personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller personuppgifter som rör hälsa eller sexuell läggning.

Vi behandlar uppgifter för din räkning och endast i enlighet med ett avtal eller samtycke från dig. Du kan när som helst få tillgång till, korrigera eller radera dina uppgifter från vårt system. Vi samlar endast in uppgifter från dig via våra Copenhagen Trackers spårningsenheter och system, och inga andra uppgifter kommer att skickas till Copenhagen Trackers.

De uppgifter vi samlar in är inte begränsade till det datum som hämtas från Copenhagen Trackers spårningsenheter som t.ex: Latituder, Longituder, Temperatur, Ljusintensitet, Rörelser etc. Vi har alltid möjlighet att få tillgång till och korrigera uppgifter för din räkning, där endast relevanta personer från Copenhagen Trackers har tillgång till dina uppgifter. De anställda som har tillgång till dina uppgifter gör det enbart för att hjälpa dig på alla sätt som är möjliga samt för att samla in statistiska uppgifter för ytterligare förbättringar av vårt system.

Copenhagen Trackers har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst, särskilt om behandlingen innefattar överföring av personuppgifter i ett nätverk, och mot alla andra former av olaglig behandling. Copenhagen Trackers gör detta genom att ha en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till de risker som behandlingen medför och arten av de personuppgifter som ska skyddas. När det gäller behandling av uppgifter som utförs på uppdrag av Copenhagen Trackers kommer Copenhagen Trackers att välja ett personuppgiftsbiträde som ger tillräckliga garantier för de tekniska säkerhetsåtgärder och organisatoriska åtgärder som är tillämpliga på den behandling som ska utföras och som säkerställer att dessa åtgärder efterlevs. I dessa fall ska Copenhagen Trackers se till att behandlingen omfattas av ett avtal som binder personuppgiftsbiträdet till den personuppgiftsansvarige och som särskilt föreskriver följande:

(a) processorn ska endast agera enligt instruktioner från Copenhagen Trackers

1.b) Bestämmelserna i denna sekretesspolicy gäller för bearbetningsföretaget. 

Copenhagen Trackers behandlar personuppgifter inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). I de fall personuppgifter överförs eller behandlas utanför EEG av Copenhagen Trackers eller för Copenhagen Trackers räkning, säkerställer Copenhagen Trackers att det finns tillräckliga skyddsåtgärder med avseende på skyddet av privatlivet och grundläggande rättigheter och friheter för individer och med avseende på utövandet av motsvarande rättigheter genom att använda lämpliga avtalsbestämmelser eller andra godtagbara juridiskt bindande instrument. Om Copenhagen Trackers lagrar uppgifter någon annanstans eller får tillgång till (eventuella) uppgifter som redan finns lagrade i en användares enhet, kommer Copenhagen Trackers att se till att användaren i fråga har gett sitt samtycke efter att ha fått tydlig och relevant information om syftet med behandlingen. Detta hindrar inte Copenhagen Trackers från teknisk lagring eller åtkomst i det enda syftet att genomföra överföringen av ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är absolut nödvändigt för att Copenhagen Trackers ska kunna tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.

Om du behöver få dina uppgifter överförda till ett annat system kan du göra det med hjälp av vårt API. Om du har några frågor eller önskemål om detta kan du alltid kontakta oss.

Helpdesk

 

Uppgifter som vi samlar in
När du använder våra webbplatser, produkter och tjänster samlar vi in uppgifter från och om dig. Vilka uppgifter vi samlar in beror på vad du använder och hur du använder det. I allmänhet finns det 3 kategorier av uppgifter som vi samlar in och använder:

Uppgifter som du lämnar till
Detta är uppgifter som du själv anger när du använder våra sidor, produkter och tjänster. Dessa uppgifter omfattar till exempel ditt namn, din e-postadress, din adress och geofence-platser, ditt telefonnummer osv.

Data som samlas in av sensorer
Många av våra produkter är utrustade med en eller flera sensorer eller använder sensorer för de enheter som de körs på. Exempel på sensorer är GPS-positioner, temperatur, GSM-cellinformation, radiosignalstyrka, rörelser etc. När dessa sensorer aktiveras samlar de automatiskt in data. Beroende på i vilket syfte data har samlats in kan dessa data i kombination med andra data som identifierar dig eller din enhet skickas till Copenhagen Trackers och andra för senare användning.

Metadata
Metadata avser data som samlas in eller genereras automatiskt när du använder Copenhagen Trackers sidor, produkter eller tjänster. I de flesta fall samlas metadata in eller genereras via en datorenhet eller en överföring av data över datornätverk, till exempel Internet. Dessa data inkluderar användargränssnitt och annan enhetsanvändning, IP-adresser, unika enhetsidentifierare, cookies och datoraktivitetsregister. Copenhagen Trackers avstår från att sälja eller publicera data, förutom genom skriftligt avtal med rättighetsinnehavaren eller enligt domstolsbeslut. Copenhagen Trackers har dock rätt att analysera och publicera marknadsstatistik som bland annat baseras på anonyma driftsdata från Copenhagen Trackers spårningsenheter.

Copenhagen Trackers konto
Vi kommer ibland att använda din e-postadress för att skicka information till dig om de produkter och tjänster som finns registrerade på ditt konto Copenhagen Trackers . Vi kommer endast att göra detta om det finns uppdateringar som du behöver känna till för att säkerställa att du kan använda din produkt på ett säkert och tillförlitligt sätt utan avbrott, eller om det finns en legitim anledning att kontakta dig. Om du vill radera ditt Copenhagen Trackers -konto, vänligen kontakta Copenhagen Trackers direkt. Vi kommer inte att dela din Copenhagen Trackers -kontoinformation med någon annan såvida de inte arbetar under vårt ansvar, enligt våra instruktioner eller när vi uttryckligen och enligt lag är skyldiga att göra det genom en juridisk process. Du kan skriva direkt till dataskyddsombudet på [email protected]. Om du inte är nöjd med dina rättigheter enligt detta uttalande, t.ex. rätten att överföra uppgifter, rätten att ändra uppgifter eller rätten att återkalla ditt samtycke, kan du alltid kontakta dataskyddsombudet.