Hem / Integritetspolicy

Integritetspolicy
Copenhagen Trackers samlar in dina uppgifter från användningen av Copenhagen Trackers spårningsenheter, Copenhagen Trackers webbplats, Copenhagen Trackers app och API, vilket bidrar till att optimera din verksamhet och din vardag. Vi har full förståelse för att du värdesätter din integritet. Vi anser att integritet är en mänsklig rättighet och att du bör ha möjlighet att bestämma hur dina uppgifter används och av vem. Detta är bakgrunden till vår integritetspolicy:

Vi kommer alltid att hålla dig informerad om dina uppgifter.
Vi ser till att du vet vilka uppgifter från eller om dig som vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem och vem som har möjlighet att använda dem. Vi ger dig rätt att ha full kontroll över dina uppgifter. Vi anser att uppgifter från eller om dig är dina. Vi använder endast uppgifter för de ändamål som du har gett oss tillstånd till eller som vi har samlat in från dig. Copenhagen Trackers är personuppgiftsbiträde och du är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen i Danmark och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i EU. Copenhagen Trackers får endast agera på dina instruktioner. Copenhagen Trackers ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda data mot oavsiktlig eller olaglig användning, förlust eller ändring och mot obehörigt utlämnande, missbruk eller annan behandling som strider mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen i Danmark och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i EU. På din begäran ska Copenhagen Trackers ge dig tillräcklig information inom rimlig tid för att du ska kunna säkerställa att vi uppfyller kraven på lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi skyddar dina uppgifter.
Dina uppgifter är alltid dina. Vi tänker så här för att skydda dina uppgifter så bra som vi rimligen kan, för att förhindra att de hamnar i fel händer. Detta gör vi genom att kryptera, anonymisera eller pseudonymisera dina uppgifter. På detta sätt håller vi dina uppgifter säkra. Vi berättar vilka uppgifter från eller om dig som vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem, vem som kan använda dem och var de lagras. Vi kommer endast att använda dina uppgifter för de ändamål som vi har angett för dig. Vi sparar så lite av dina uppgifter som möjligt och endast så länge som vi behöver dem. När vi inte längre behöver dina uppgifter förstör vi dem eller anonymiserar dem på ett oåterkalleligt sätt så att de inte längre är kopplade till dig. Om vi ber om ditt tillstånd för att använda dina uppgifter för särskilda ändamål ger vi dig också alltid möjlighet att återkalla ditt tillstånd igen. Vi skyddar dina uppgifter från obehörig åtkomst och oavsiktlig förlust så gott vi rimligen kan. Om vi tillåter andra att använda dina uppgifter för vår räkning ser vi till att de agerar i enlighet med vår integritetspolicy. Om vi delar dina uppgifter med andra kommer vi först att be om ditt tillstånd, såvida det inte finns en rättslig skyldighet som förbjuder oss att be om det. Vi är öppna för alla frågor du kan ha om användningen av dina uppgifter, som vi gärna besvarar.

Eftersom vi är baserade i Danmark i Europa gäller alltid den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar anses vara de mest omfattande i världen. De ger en hög säkerhetsnivå genom att de endast tillåter oss att använda dina uppgifter när alla villkor i dessa lagar är uppfyllda. Vår företagspolicy om integritet och behandling av personuppgifter återspeglar dessa lagar och vi tillämpar denna integritetspolicy globalt.
 

Definitioner
Personuppgifter: information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (registrerad användare), en identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans/hennes fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling av personuppgifter: en eller flera åtgärder som utförs på personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, anpassning eller kombination, blockering, radering eller förstöring.

Copenhagen Trackers behandlar personuppgifter på ett rättvist och lagligtsätt.
Copenhagen Trackers samlar in personuppgifter för specificerade, uttryckliga och legitima ändamål och kommer inte att använda personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Copenhagen Trackers kommer att se till att personuppgifterna är adekvata, relevanta och inte innehåller onödig information i förhållande till de ändamål för vilka de samlas in och/eller används.

Copenhagen Trackers behåller endast personuppgifter som gör det möjligt att identifiera användare tills de inte längre tjänar det nödvändiga syftet för vilket personuppgifterna samlades in. April 2018

Copenhagen Trackers behandlar personuppgifter endast om:

(a) användaren har gett sitt otvetydiga samtycke, eller

(b) behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket användaren är part eller för att vidta åtgärder på användarens begäran innan ett avtal ingås, eller

(c) behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Copenhagen Trackers är föremål för, eller

(d) Behandlingen är nödvändig för Copenhagen Trackers legitima intressen, såvida inte sådana intressen åsidosätts av användarens grundläggande rättigheter och friheter, särskilt hans eller hennes rätt till integritet. Copenhagen Trackers kommer inte att använda personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller personuppgifter om hälsa eller sexuell läggning.

Vi behandlar uppgifter för din räkning och endast i enlighet med ett avtal eller med ditt samtycke. Du kan när som helst få tillgång till, korrigera eller radera dina uppgifter från vårt system. Vi samlar endast in uppgifter från dig via våra spårningsenheter och vårt system från Copenhagen Trackers, och inga andra uppgifter skickas till Copenhagen Trackers.

De uppgifter som vi samlar in är inte begränsade till de datum som tas från Copenhagen Trackers spårningsenheter, t.ex: Latitud, longitud, temperatur, ljusintensitet, rörelser etc. Vi har alltid möjlighet att få tillgång till och korrigera uppgifter för din räkning, där endast relevanta personer från Copenhagen Trackers har tillgång till dina uppgifter. De anställda som har tillgång till dina uppgifter gör det enbart för att hjälpa dig på alla möjliga sätt samt för att samla in statistiska uppgifter för ytterligare förbättringar av vårt system.

Copenhagen Trackers har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt utlämnande eller obehörig åtkomst, särskilt när behandlingen omfattar överföring av personuppgifter via ett nätverk, och mot alla andra olagliga former av behandling. Copenhagen Trackers gör detta genom att ha en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till de risker som behandlingen innebär och arten av de personuppgifter som ska skyddas. När det gäller behandling av uppgifter som utförs för Copenhagen Trackers räkning kommer Copenhagen Trackers att välja ett personuppgiftsbiträde som ger tillräckliga garantier när det gäller de tekniska säkerhetsåtgärder och organisatoriska åtgärder som är tillämpliga på den behandling som ska utföras och som ser till att dessa åtgärder följs. I dessa fall ser Copenhagen Trackers till att behandlingen är föremål för ett avtal som binder personuppgiftsbiträdet till den personuppgiftsansvarige och som särskilt föreskriver följande:

(a) Personuppgiftsbiträdet ska endast agera på instruktioner från Copenhagen Trackers.

1.b) Bestämmelserna i denna sekretesspolicy gäller för bearbetningsföretaget. 

Copenhagen Trackers behandlar personuppgifter i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). I de fall då personuppgifter överförs eller behandlas utanför EEG av Copenhagen Trackers eller för Copenhagen Trackers räkning, säkerställer Copenhagen Trackers att det finns tillräckliga garantier för skyddet av den personliga integriteten och de grundläggande rättigheterna och friheterna för enskilda personer och för utövandet av motsvarande rättigheter genom att använda lämpliga avtalsbestämmelser eller andra godtagbara rättsligt bindande instrument. Om Copenhagen Trackers lagrar uppgifter på annat håll eller får tillgång till (eventuella) uppgifter som redan är lagrade i en användares enhet, kommer Copenhagen Trackers att se till att användaren i fråga har gett sitt samtycke efter att ha fått tydlig och relevant information om syftet med behandlingen. Detta hindrar inte Copenhagen Trackers från teknisk lagring eller åtkomst i det enda syftet att genomföra överföringen av ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnätverk eller som är strikt nödvändigt för att Copenhagen Trackers ska kunna tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.

Om du behöver få dina uppgifter överförda till ett annat system kan du göra det med hjälp av vårt API. Om du har några frågor eller önskemål om detta kan du alltid kontakta oss.

Helpdesk

 

Uppgifter som vi samlar in
När du använder våra webbplatser, produkter och tjänster samlar vi in uppgifter från och om dig. Vilka uppgifter vi samlar in beror på vad du använder och hur du använder det. I allmänhet finns det 3 kategorier av uppgifter som vi samlar in och använder:

Uppgifter som du lämnar till
Detta är uppgifter som du själv anger när du använder våra sidor, produkter och tjänster. Dessa uppgifter omfattar till exempel ditt namn, din e-postadress, din adress och geofence-platser, ditt telefonnummer osv.

Data som samlas in av sensorer
Många av våra produkter är utrustade med en eller flera sensorer eller använder sensorer för de enheter de körs på. Exempel på sensorer är GPS-positioner, temperatur, GSM-cellinformation, radiosignalstyrka, rörelser osv. När dessa sensorer aktiveras samlar de automatiskt in data. Beroende på i vilket syfte uppgifterna har samlats in kan dessa uppgifter i kombination med andra uppgifter som identifierar dig eller din enhet skickas till Copenhagen Trackers och andra för senare användning.

Metadata
Metadata avser data som samlas in eller genereras automatiskt när du använder Copenhagen Trackers sidor, produkter eller tjänster. I de flesta fall samlas metadata in eller genereras via en datorutrustning eller överföring av data via datornätverk, t.ex. internet. Dessa data omfattar användargränssnitt och annan användning av enheter, IP-adresser, unika enhetsidentifierare, cookies och register över datoraktivitet. Copenhagen Trackers avstår från att sälja eller publicera uppgifterna, utom genom skriftligt avtal med rättighetsinnehavaren eller enligt domstolsbeslut. Copenhagen Trackers har dock rätt att analysera och publicera marknadsstatistik som bland annat baseras på anonyma driftsdata från Copenhagen Trackers spårningsenheter.

Copenhagen Trackers-konto
Vi kommer ibland att använda din e-postadress för att skicka information till dig om de produkter och tjänster som är registrerade på ditt Copenhagen Trackers-konto. Vi kommer endast att göra detta om det finns uppdateringar som du behöver vara medveten om för att säkerställa att du kan använda din produkt säkert och pålitligt utan avbrott, eller om det finns ett legitimt skäl att kontakta dig. Om du vill ta bort ditt Copenhagen Trackers-konto, vänligen kontakta Copenhagen Trackers direkt. Vi kommer inte att dela din Copenhagen Trackers-kontoinformation med någon annan om de inte arbetar under vårt ansvar, enligt våra instruktioner, eller när det uttryckligen och lagligen krävs att göra det genom juridisk process. Du kan skriva direkt till dataskyddsombudet på [email protected]. Om du inte är nöjd med dina rättigheter enligt detta uttalande, till exempel rätten att överföra uppgifter, rätten att ändra uppgifter eller rätten att återkalla ditt samtycke, kan du alltid kontakta dataskyddsombudet.