Hjem / Politik om databeskyttelse

Privatlivspolitik
Copenhagen Trackers indsamler dine data fra brugen af Copenhagen Trackers sporingsenheder, Copenhagen Trackers hjemmeside, Copenhagen Trackers App og API, som hjælper med at optimere din virksomhed og din hverdag. Vi har fuld forståelse for, at du sætter pris på dit privatliv. Vi mener, at privatlivets fred er en menneskeret, og at du skal have mulighed for at bestemme, hvordan dine data bruges og af hvem. Dette er baggrunden for vores privatlivspolitik:

Vi vil altid holde dig informeret om dine data.
Vi sørger for, at du ved, hvilke data fra eller om dig vi bruger, hvorfor vi bruger dem, hvor længe vi bruger dem, og hvem der har mulighed for at bruge dem. Vi giver dig ret til at have fuld kontrol over dine data. Vi betragter data fra eller om dig som dine egne. Vi bruger kun data til de formål, som du har givet os tilladelse til, eller som vi har indsamlet fra dig. Copenhagen Trackers er databehandler og du er dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningen i Danmark og den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) i EU. Copenhagen Trackers må kun handle efter dine instruktioner. Copenhagen Trackers skal implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data mod utilsigtet eller ulovlig brug, tab eller ændring og mod uautoriseret videregivelse, misbrug eller anden behandling i strid med bestemmelserne i GDPR i Danmark og den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) i EU. På din anmodning skal Copenhagen Trackers inden for en rimelig tid give dig tilstrækkelige oplysninger til, at du kan sikre dig, at vi overholder kravene til passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi beskytter dine data.
Dine data er altid dine. Vi tænker på denne måde for at beskytte dine data så godt, som vi med rimelighed kan, for at forhindre, at de falder i de forkerte hænder. Det gør vi ved at kryptere, anonymisere eller pseudonymisere dine data. På denne måde holder vi dine data sikre. Vi fortæller dig, hvilke data fra eller om dig vi bruger, hvorfor vi bruger dem, hvor længe vi bruger dem, hvem der kan bruge dem, og hvor de opbevares. Vi vil kun bruge dine data til de formål, som vi har angivet for dig. Vi opbevarer så få af dine data som muligt og kun så længe, som vi har brug for dem. Når vi ikke længere har brug for dine data, destruerer vi dem eller anonymiserer dem uigenkaldeligt, så de ikke længere er knyttet til dig. Hvis vi beder om din tilladelse til at bruge dine data til bestemte formål, giver vi dig også altid mulighed for at trække din tilladelse tilbage igen. Vi beskytter dine data mod uautoriseret adgang og utilsigtet tab så godt vi med rimelighed kan. Hvis vi giver andre lov til at bruge dine oplysninger på vores vegne, sikrer vi, at de handler i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Hvis vi deler dine data med andre, vil vi først bede om din tilladelse, medmindre der er en juridisk forpligtelse, der forbyder os at spørge. Vi er åbne over for alle spørgsmål, du måtte have om brugen af dine data, som vi gerne besvarer.

Da vi er baseret i Danmark i Europa, gælder den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) altid. Disse love anses for at være de mest omfattende i verden. De giver et højt sikkerhedsniveau ved kun at tillade os at bruge dine data, når alle betingelserne i disse love er opfyldt. Vores virksomhedspolitik om beskyttelse af personlige oplysninger og behandling af personoplysninger afspejler disse love, og vi anvender denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger globalt.
 

Definitioner
Personoplysninger: oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (registreret bruger), idet en identificerbar person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til et identifikationsnummer eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for vedkommendes fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Behandling af personoplysninger: en eller flere operationer, der udføres på personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller kombination, blokering, sletning eller tilintetgørelse.

Copenhagen Trackers behandler personoplysninger på en fair og lovlig måde.
Copenhagen Trackers indsamler personoplysninger til bestemte, udtrykkelige og legitime formål og vil ikke anvende personoplysninger på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Copenhagen Trackers sikrer, at personoplysningerne er tilstrækkelige, relevante og ikke indeholder unødvendige oplysninger i forhold til de formål, som de indsamles og/eller anvendes til.

Copenhagen Trackers opbevarer kun personoplysninger, der gør det muligt at identificere brugere, indtil de ikke længere tjener det nødvendige formål, som personoplysningerne blev indsamlet til. April 2018

Copenhagen Trackers behandler kun personoplysninger, hvis:

(a) brugeren har givet sit utvetydige samtykke, eller

(b) behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som brugeren er part i, eller for at træffe foranstaltninger på brugerens anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, eller

(c) behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som Copenhagen Trackers er underlagt, eller

(d) behandlingen er nødvendig for at varetage Copenhagen Trackers' legitime interesser, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af brugerens grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og navnlig dennes ret til privatlivets fred. Copenhagen Trackers anvender ikke personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab eller personoplysninger om helbred eller seksuel orientering.

Vi behandler data på dine vegne og kun i henhold til en kontrakt eller med dit samtykke. Du kan til enhver tid få adgang til, rette eller slette dine data fra vores system. Vi indsamler kun data fra dig via vores sporingsenheder og system fra Copenhagen Trackers, og der sendes ingen andre data til Copenhagen Trackers.

De data, vi indsamler, er ikke begrænset til de data, der er taget fra Copenhagen Trackers sporingsenheder, såsom: Breddegrader, længdegrader, temperatur, lysintensitet, bevægelser osv. Vi har altid mulighed for at få adgang til og rette data på dine vegne, hvor kun relevante personer fra Copenhagen Trackers har adgang til dine data. De medarbejdere, der har adgang til dine data, gør det udelukkende for at hjælpe dig på alle mulige måder samt for at indsamle statistiske data til yderligere forbedringer af vores system.

Copenhagen Trackers har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, navnlig når behandlingen indebærer overførsel af personoplysninger via et netværk, og mod alle andre former for ulovlig behandling. Copenhagen Trackers gør dette ved at have et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til de risici, som behandlingen udgør, og arten af de personoplysninger, der skal beskyttes. I tilfælde af behandling af oplysninger, der udføres på vegne af Copenhagen Trackers, vælger Copenhagen Trackers en databehandler, der giver tilstrækkelige garantier med hensyn til de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og organisatoriske foranstaltninger, der gælder for den behandling, der skal udføres, og som sikrer, at disse foranstaltninger overholdes. I disse tilfælde sikrer Copenhagen Trackers, at behandlingen er omfattet af en kontrakt, der binder databehandleren til den dataansvarlige, og som bl.a. fastsætter, at:

(a) databehandleren må kun handle efter instrukser fra Copenhagen Trackers

1.b) Bestemmelserne i denne privatlivspolitik gælder for databehandleren. 

Copenhagen Trackers behandler personoplysninger i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF). I tilfælde, hvor personoplysninger overføres eller behandles uden for EØF af Copenhagen Trackers eller på Copenhagen Trackers' vegne, sikrer Copenhagen Trackers, at der er tilstrækkelige garantier med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for enkeltpersoner og med hensyn til udøvelsen af de tilsvarende rettigheder ved hjælp af passende kontraktmæssige bestemmelser eller andre acceptable juridisk bindende instrumenter. I tilfælde af at Copenhagen Trackers lagrer data andre steder eller får adgang til (eventuelle) data, der allerede er lagret på en brugers enhed, sikrer Copenhagen Trackers, at den pågældende bruger har givet sit samtykke efter at have fået klare og relevante oplysninger om formålet med behandlingen. Dette forhindrer ikke Copenhagen Trackers i teknisk lagring eller adgang udelukkende med det formål at gennemføre transmission af en meddelelse via et elektronisk kommunikationsnetværk eller som strengt nødvendigt for at Copenhagen Trackers kan levere en tjenesteydelse, som brugeren udtrykkeligt har anmodet om.

Hvis du har brug for at få dine data overført til et andet system, kan du gøre det ved hjælp af vores API. Hvis du har spørgsmål eller ønsker om dette, kan du altid kontakte os.

Helpdesk

 

Data, som vi indsamler
Når du bruger vores websteder, vores produkter og vores tjenester, indsamler vi data fra og om dig. De data, vi indsamler, afhænger af, hvad du bruger, og hvordan du bruger det. Generelt er der 3 kategorier af data, som vi indsamler og bruger:

Oplysninger, som du giver
Det er de oplysninger, som du selv indtaster, når du bruger vores sider, produkter og tjenester. Disse data omfatter f.eks. dit navn, din e-mail-adresse, din adresse og geofence-placeringer, dit telefonnummer osv.

Data indsamlet af sensorer
Mange af vores produkter er udstyret med en eller flere sensorer eller bruger sensorer til de enheder, de kører på. Eksempler på sensorer er GPS-positioner, temperatur, GSM-celleoplysninger, radiosignalstyrke, bevægelser osv. Når disse sensorer aktiveres, indsamler de automatisk data. Afhængigt af det formål, som dataene er blevet indsamlet til, kan disse data i kombination med andre data, der identificerer dig eller din enhed, blive sendt til Copenhagen Trackers og andre til senere brug.

Metadata
Metadata refererer til data, der indsamles eller genereres automatisk, mens du bruger Copenhagen Trackers sider, produkter eller tjenester. I de fleste tilfælde indsamles eller genereres metadata via en computerenhed eller en overførsel af data over computernetværk, såsom internettet. Disse data omfatter brugergrænseflade og anden enhedsbrug, IP-adresser, unikke enhedsidentifikatorer, cookies og computeraktivitetsregistreringer. Copenhagen Trackers afholder sig fra at sælge eller offentliggøre dataene, undtagen efter skriftlig aftale med rettighedshaveren eller efter retskendelse. Copenhagen Trackers har dog ret til at analysere og offentliggøre markedsstatistik baseret bl.a. på anonyme driftsdata fra Copenhagen Trackers sporingsenheder.

Copenhagen Trackers-konto
Vi vil lejlighedsvis bruge din e-mailadresse til at sende dig oplysninger relateret til de produkter og tjenester, der er registreret på din Copenhagen Trackers-konto. Vi vil kun gøre dette, hvis der er opdateringer, som du skal være opmærksom på for at sikre, at du kan bruge dit produkt sikkert og pålideligt uden afbrydelse, eller hvis der er en legitim grund til at kontakte dig. Hvis du ønsker at slette din Copenhagen Trackers-konto, bedes du kontakte Copenhagen Trackers direkte. Vi vil ikke dele dine Copenhagen Trackers-kontooplysninger med andre, medmindre de arbejder under vores ansvar, i henhold til vores instruktioner, eller når det udtrykkeligt og lovligt kræves af en juridisk proces. Du kan skrive direkte til den databeskyttelsesansvarlige på [email protected]. Hvis du ikke er tilfreds med dine rettigheder i henhold til denne erklæring, såsom retten til at overføre data, retten til at ændre data eller retten til at trække dit samtykke tilbage, kan du altid kontakte den databeskyttelsesansvarlige.